Nesmyslná argumentace pro oslabení prezidenta

středa 7. prosinec 2011 15:26

Mezi politickou reprezentací probíhá další kolo jednání, která mají změnit způsob volby prezidenta republiky. Politický (a zdá se, že i celospolečenský) konsensus na zavedení přímé volby hlavy státu je však ohrožen rozpory ohledně šíře pravomocí přímo voleného prezidenta. Dokonce je možné, že tyto rozpory celou změnu Ústavy zablokují.   Svým způsobem chápu politické motivace, které vedou některé politické strany k zarputilé obhajobě zúžení katalogu ústavních pravomocí prezidenta republiky. Z hlediska ústavního práva mi však jejich zdůvodnění potřeby těchto změn přijde přinejmenším podivné.

Tito poslanci, a dokonce i někteří odborníci z akademického světa (o to je to smutnější) opakovaně vyjádřili názor, že se zavedením přímé volby a následným posílením mandátu prezidenta republiky by stoupla prezidentova politická síla, což je v podmínkách parlamentní republiky nežádoucí. Proto má toto posílení být vykompenzováno odebráním některých ústavních pravomocí, aby prezidentova politická síla zůstala stejná.

 

Tato argumentace vychází z pozoruhodného názoru, že politickou sílu prezidenta lze vyjádřit jako množinu, jejímiž podmnožinami jsou síla prezidentova mandátu a katalog jeho ústavních pravomocí. Následně lze tyto podmnožiny libovolně zvětšovat a zmenšovat, aby bylo dosaženo požadované velikosti všeobjímající množiny politické síly. Síla prezidentského mandátu a šíře jeho ústavních pravomocí jsou tedy chápány jako vzájemně nahraditelné substituty.

 

Pokud bychom tuto „substitutivní“ teorii dovedli ad absurdum, vyšlo by nám, že prezident s nejslabším možným mandátem by k zachování své politické síly musel být vybaven nejširším možným katalogem pravomocí. Když už nemá skoro žádnou legitimitu, tak mu to aspoň osladíme širokou exekutivní pravomocí, ať mu to není líto a má alespoň nějakou politickou sílu. Není to nesmyslné?

 

Omyl nastává už v základní premise, že sílu mandátu a rozsah pravomocí lze vzájemně substituovat. Tyto pojmy vzájemně nahrazovat nelze, a to z prostého důvodu- jsou to pojmy z úplně jiných sfér. Síla mandátu je pojem ze sféry legitimity a oprávnění vykonávat veřejnou funkci. Šíře pravomocí je pojem ze sféry nástrojů, které mu k efektivnímu výkonu této funkce byly dány. V obecné právní terminologii by se, s určitou mírou zjednodušení, dala síla mandátu vyjádřit termínem „působnost“ a šíře pravomocí termínem „pravomoc“.

 

Působnost je podle právní teorie vůči pravomoci ve vztahu kauzality. Pravomoci jsou nástroje, určené k výkonu působnosti a proto jejich podoba do značné míry musí vycházet z šíře působnosti, která prezidentovi byla dána. A jestliže je jeden z pojmů podmínkou druhého, nelze je vzájemně substituovat- to je jeden ze základních poznatků výrokové logiky.

 

Substitutivní vztah zakládá nepřímou úměru, zatímco vztah podmínky a následku by měl být spíše přímo úměrný. Tím netvrdím, že bychom nyní v důsledku posílení prezidentského mandátu zavedením přímé volby nevyhnutelně museli rozšiřovat prezidentovi jeho ústavní pravomoci. Je třeba mít na paměti, že prezident vykonává rovněž neformální autoritativní a mediační roli, která je ze své podstaty mimoústavní. Posílení prezidentovy legitimity by se podle mého názoru mělo promítnout právě do této sféry jeho funkce (záměrně nepíšu „úřadu“). Domnívám se, že lid- suverén chce prezidenta republiky vidět jako uznávanou společenskou autoritu, ne jako papaláše, účastnícího se každodenních politických půtek. Právě tohle je podle mě onen „tatíčkovský majestát“, o němž se v souvislosti s institucí českého prezidenta tak často (ať už uznale, nebo posměšně) mluví. Proto si myslím, že při projednávání současné ústavní novely je přístup „schválit změnu volby a nesahat na ústavní pravomoci“ celkem rozumný.

 

To ovšem nic nemění na faktu, že šíře prezidentských pravomocí je principielně podmíněna silou jeho mandátu a proto je zcela nesmyslné interpretovat tyto kauzálně závislé pojmy jako substituty.

Jakub Vosáhlo

Jakub Vosáhlo

Jakub Vosáhlo

společenskovědní všehochuť

Liberečák bloguje

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora